Οι στόχοι του έργου Qualfarm

Οι στόχοι του έργου “QUALFARM”

Οι ειδικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων των αγροτών και των υφιστάμενων οικιακών επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στους τομείς της ποιότητας, της καινοτομίας και του μάρκετινγκ.
  • Την περαιτέρω τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της “in-house” επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων μέσω καθοδήγησης και εξατομικευμένης υποστήριξης.
  • Τη δημιουργία και προώθηση μιας ξεχωριστής διασυνοριακής αγοράς γεωργικών προϊόντων.
  • Τη δημιουργία μόνιμων δομών υποστήριξης για τον αγροδιατροφικό τομέα και ιδιαίτερα τον τομέα της εσωτερικής μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
  • Την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.
  • Την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διασυνοριακό επίπεδο και τη διευκόλυνση της βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του έργου.
  • Την συμβολή στην επίτευξη των στόχων των Εθνικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
  • Την υποστήριξη στην επίτευξη των στόχων των Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης στις περιοχές των δικαιούχων του έργου.
footer-image-2GR

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο Qualfarm και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης No.B6.3a.04/15.06.2021. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό είναι μόνο η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες χώρες,  της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας.