Γενική Περιγραφή έργου Qualfarm

Το έργο “QUALFARM”

Ο γενικός και κύριος στόχος του έργου είναι να ενεργοποιήσει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τομέα της ποιοτικής επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην «in-house» επεξεργασία, δηλαδή σε αγροκτήματα ή μικρά εργαστήρια. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσωπικής καθοδήγησης σε θέματα καινοτομίας, μάρκετινγκ, ασφάλειας τροφίμων και branding από εξειδικευμένες δομές υποστήριξης επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν στις εγκαταστάσεις των δικαιούχων του έργου QUALFARM.

Η καινοτομία και ο διασυνοριακός χαρακτήρας του έργου έγκειται στα ακόλουθα:

(α) Δημιουργεί εξειδικευμένες δομές υποστήριξης.

(β) Υιοθετεί μια συγκεκριμένη διασυνοριακή προσέγγιση σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα όσον αφορά τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.

(γ) Υιοθετεί μια βιώσιμη προσέγγιση στη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας του διασυνοριακού δικτύου QUALFARM.

(δ) Υιοθετεί την προσέγγιση LEADER, η οποία συνδέεται με την τοπική ενδυνάμωση μέσω της ανάπτυξης τοπικής στρατηγικής και της κατανομής πόρων.

Το κύριο εργαλείο για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στη χωρική ανάπτυξη και τη συμμετοχή τοπικών εκπροσώπων στη λήψη αποφάσεων είναι οι Τοπικές Ομάδες Δράσης (ΤΟΔ). Προς το σκοπό αυτό, το δίκτυο QUALFARM θα επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, θα εμπλέξει όλα τα τμήματα της τοπικής κοινότητας και θα δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο και συνεργασία για την “in-house” επεξεργασία αγροτικών προϊόντων στην διασυνοριακή περιοχή QUALFARM και θα δημιουργήσει τέσσερα Γραφεία Υποστήριξης Επιχειρήσεων εντός των εγκαταστάσεων των τεσσάρων δικαιούχων του έργου. Οι δραστηριότητες του έργου καλύπτουν τις αγροτικές περιοχές του Έβρου (Ελλάδα), του Χάσκοβο, του Σμόλιαν και του Κάρτζαλι (Βουλγαρία). Οι παραπάνω δομές υποστήριξης θα είναι υπεύθυνες για την παροχή καθοδήγησης, κατάρτισης και συνεχούς υποστήριξης, με στόχο την ενεργοποίηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της υπάρχουσας στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μικρής κλίμακας “in-house” επεξεργασία τοπικών ποιοτικών προϊόντων, που παράγονται από μικρές εκμεταλλεύσεις και από τα πιο δυναμικά τμήματα του αγροτικού πληθυσμού (γυναίκες, νέοι πτυχιούχοι κ.λπ.). Οι τελικοί χρήστες των δραστηριοτήτων του έργου περιλαμβάνουν αγρότες και μέλη αγροτικών νοικοκυριών, καθώς και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο. Η βασική ιδέα του έργου και η εταιρική σχέση αναπτύχθηκαν με βάση την εμπειρία των συμμετεχόντων (στο QUALFARM) Τοπικών Ομάδων Δράσης (ΤΟΔ), οι οποίες έδειξαν ότι η επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές παρεμποδίζεται από ορισμένες κοινές προκλήσεις, και συγκεκριμένα:

(α) Δυσκολίες στην απόκτηση χρηματοδότησης

(β) Περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρηματιών στην επιχειρηματική τεχνογνωσία

(γ) Περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και επαφές

(δ) Έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης

(ε) Έλλειψη πρόσβασης/τεχνογνωσίας σχετικά με τεχνολογίες εξοικονόμησης κόστους και

(στ) Ανεπαρκείς δεξιότητες

Χάρτης Έβρου

Χάρτης Χασκόβου

Χάρτης Σμόλιαν

Χάρτης Κάρτζαλι

footer-image-2GR

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο Qualfarm και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης No.B6.3a.04/15.06.2021. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό είναι μόνο η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες χώρες,  της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας.